Elevrådet

Elevrådet er der for å sikre at elevenes stemme bli hørt. Har du noe du syns bør endres eller tas opp på skolen, er dette en god kanal å gjøre det gjennom. De har jevnlige møter med skolens ledelse. 

 

 Bak fra venstre: 

 

I elevrådet samles de tillitsvalgte fra alle klassene. Det velges et elevrådsstyre som konstituerer seg og fordeler roller. Tillitsvalgt og vararepresentant i klassene velges for et skoleår om gangen, og representerer klassens syn i elevrådsmøtene. På disse møtene behandles det saker som angår elevene. Møteplanen legges i samarbeid med elevrådskontaktene. Elevrådskontaktene skal støtte elevrådet i deres arbeid. 

Elevrådsstyret 2022/2023:

Ingrid Fløistad 3PÅA, leder

Kajsa Aronsen 2MEA, nestleder

Dominik Veranes 1TPB, sekretær

Julian Vinje 2TMA, medlem

Erica Hartvigsen 2HAA, medlem

Mie Kulseng-Lillegård 1HOB, medlem

William Dahlberg 1ELA, vara

Etter opplæringslovens kap. 9A skal elevene få være med å utforme og delta i det systematiske arbeidet i skolen for å fremme et godt miljø. Elevrådet oppnevner egne skolemiljørepresentanter. Disse skal fungere som talspersoner for elevene i skolemiljøsaker og skal også kunne møte og uttale seg i arbeidsmiljøutvalget når utvalget behandler saker som angår sko­lemiljøet til elevene.

Til toppen