Elevrådet

Elevrådet er der for å sikre at elevenes stemme bli hørt. Har du noe du syns bør endres eller tas opp på skolen, er dette en god kanal å gjøre det gjennom. De har jevnlige møter med skolens ledelse. 

 Bak fra venstre: Torje Ludviksen 2RØA vara, Runar Heimgård 2ELA styremedlem, Trym Nyheim 2TMA vara, Tobias Lilleng 2DEA sekretær. Foran fra venstre: Kajsa Aronsen 1IMA nestleder, Stine Marie Nilsen-Brodtkorb 2HAA leder, Maja Bergvik 2SSA styremedlem

I elevrådet samles de tillitsvalgte fra alle klassene. Det velges et elevrådsstyre som konstituerer seg og fordeler roller. Tillitsvalgt og vararepresentant i klassene velges for et skoleår om gangen, og representerer klassens syn i elevrådsmøtene. På disse møtene behandles det saker som angår elevene. Møteplanen legges i samarbeid med elevrådskontaktene. Elevrådskontaktene skal støtte elevrådet i deres arbeid. 

Elevrådsstyret 2021/2022:

Leder: Stine Marie Nilsen-Brodtkorb 2HAA 

Nestleder: Kajsa Aronsen 1IMA 

Sekretær: Tobias Lilleng 2DEA 

Medlem: Maja Bergvik 2SSA 

Medlem: Runar Heimgård 2ELA

Vararepresentant: Trym Nyheim 2TMA

Vararepresentant: Torje Ludviksen 2RØA

Etter opplæringslovens kap. 9A skal elevene få være med å utforme og delta i det systematiske arbeidet i skolen for å fremme et godt miljø. Elevrådet oppnevner egne skolemiljørepresentanter. Disse skal fungere som talspersoner for elevene i skolemiljøsaker og skal også kunne møte og uttale seg i arbeidsmiljøutvalget når utvalget behandler saker som angår sko­lemiljøet til elevene.

Til toppen