Fravær

Vi ønsker å gi alle elever en best mulig opplæring. Derfor ønsker vi at du 

skal være til stede på skolen. Dette er viktig for din egen læring, for 

medelevene dine og for læringsmiljøet på skolen. 

Fra 1. august 2016 er det innført en fraværsgrense i de videregående skolene. Dersom det 

udokumenterte fraværet i et fag er mer enn 10 prosent vil du som hovedregel miste 

retten til å få standpunktkarakter i faget. Konsekvensen kan i verste fall være at du mister 

retten til å flyttes opp til neste trinn. Hvis du har mellom 10 og 15 prosent udokumentert 

fravær og fraværsårsaken gjør det urimelig at du ikke skal kunne få karakter, kan rektor 

bestemme at du likevel får karakter. 

  

Fravær som skyldes helse og velferdsgrunner unntas fra 10 prosentregelen. Slikt fravær 

må dokumenteres av lege eller annet helsepersonell. Fravær kan også bli unntatt fra 10 

prosentregelen dersom du dokumenterer at fraværet utover 10 % kommer av arbeid som 

tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte, deler av trafikkopplæringen, 

eller representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå. 

Læreren må, uavhengig av fraværsgrensen, ha vurderingsgrunnlag for å kunne gi deg 

karakter. 

  

Du og dine foresatte skal få et skriftlig varsel hvis du står i fare for å ikke få 

halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i et fag. Etter at du har fylt 18 år, 

skal ikke foresatte varsles. 

Eleven skal fortrinnsvis melde ifra om fravær i forkant i skolearena.    

Skolen gir ikke fri fra undervisning.  

Mer informasjon finner du i Forskrift til opplæringsloven: